De Phillip Bloemendal Prijs stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media.
Prijs en oorkondes

De Prijs

Op donderdag 10 december 2020 wordt de Philip Bloemendal Prijs voor de 10e maal uitgereikt aan een jong journalistiek presentatietalent.

De winnaar ontvangt een geldbedrag van 3500 euro, te besteden aan een studie- of opleidingsproject om zich binnen het vakgebied verder te bekwamen en een oorkonde. Genomineerden ontvangen eveneens een oorkonde.

Kandidaten dienen:

 • via de elektronische en andere beeld- en geluiddragende media effectieve verbale communicatie tot stand te brengen, daaronder mede begrepen een zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal;

 • maximaal 30 jaar te zijn op 31 december van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt;

 • ten minste 1 jaar werkzaam te zijn op het gebied van journalistieke informatieve programma’s (nieuwsberichten, actualiteiten en achtergrondnieuws etc.) via audiovisuele media in Nederland.

Voor overige voorwaarden zie reglement

Jurering

Kwaliteit van aankomend talent wordt door een vakjury beoordeeld op onder meer de volgende onderdelen:

 • het effectief overdragen van gesproken teksten in de Nederlandse taal van nieuwsberichten, actualiteiten, achtergrondnieuws en bij documentaire programma’s;

 • het zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal;

 • stem, spraak, formulering en aspecten van persoonlijke presentatie.

In 2018 bestond de vakjury uit voorzitter Jan Westerhof (voormalig directeur Radio NPO), Suzanne Bosman (Radio1, EenVandaag), Sofie van den Enk (KRO, winnaar Philip Bloemendal Prijs 2008), Antoin Peeters (Presentator RTL Nieuws) en Eva Cleven (winnaar Philip Bloemendal Prijs 2016). De samenstelling van de jury voor 2020 wordt later bekendgemaakt.

Speech Trumpet

Van 2002 tot en met 2012 vormde het kunstwerk Speech Trumpet onderdeel van de prijs. De in Zuid-Afrika geboren en woonachtige kunstenares Elmarie van der Merwe (1964) is in 2002 gevraagd het kunstwerk te maken voor de winnaar van de Philip Bloemendal Prijs. Elmarie is Cum Laude geslaagd aan de afdeling Glas van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Voordien studeerde zij in Praag en Zuid Afrika. Thema’s in haar werk zijn vooral geluid en communicatie die zij uitwerkt in transparant glas. Onderwerpen en materiaalkeuze sloten perfect aan bij de doelstellingen van de Philip Bloemendal stimuleringsprijs voor jonge talentvolle presentatoren. Met ingang van 2014 vervalt dit kunstwerk als onderdeel van de prijs.

Reglement

Artikel 1. De prijs

 1. De Philip Bloemendal Prijs (PBP) is een stimuleringsprijs ingesteld door het Philip Bloemendal Fonds (PhBF), een stichting met zetel in Amersfoort.

 2. De prijs is tweejaarlijks en wordt toegekend aan een jong/aankomend journalistiek presentatietalent in Nederland op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media.

Artikel 2. Doel

Het PhBF stelt zich met het toekennen van deze prijs ten doel:

het doorgeven van kwaliteitsbesef met betrekking tot effectief taalgebruik en communicatie in de media aan volgende generaties presentatoren van journalistieke producties.

Richtsnoer is de zorg die Philip Bloemendal gedurende zijn loopbaan van meer dan 50 jaar in de audiovisuele media aan zijn vak heeft besteed.

Toelichting:

Kwaliteitsbesef als bedoeld in dit artikel kan beoordeeld en gestimuleerd worden op onder meer de volgende punten:

 1. het effectief via de audiovisuele elektronische media overdragen van gesproken teksten in de Nederlandse taal, met name gericht op journalistieke producties;

 2. in het bijzonder: het bevorderen van een zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal.

Artikel 3. Vorm van de prijs

De PBP bestaat voor de winnaar uit:

 1. een geldbedrag (*)

 2. een oorkonde.

Alle genomineerden ontvangen een oorkonde.

(*) Het bestuur bepaalt per editie van de PBP de hoogte van het geldbedrag.

Artikel 4. Voorwaarden aan de prijs verbonden

 1. Het geldbedrag dient besteed te worden aan een door de winnaar aan te geven en door het bestuur van het PBP goed te keuren studie- of opleidingsproject waarmee de winnaar zich binnen het vakgebied verder kan bekwamen.

 2. Het bestuur biedt de winnaar een keuzemogelijkheid aan uit max.3 opleidingsinstituten/trainingsmogelijkheden etc. De winnaar kan ook zelf met voorstellen komen. De definitieve beslissing voor de besteding van het prijzengeld dient binnen zes maanden, d.w.z. uiterlijk 1 juli volgend op de prijsuitreiking in december, genomen te zijn.

 3. De opleiding moet binnen 1,5 jaar zijn geëffectueerd, d.w.z. vóór 1 juli anderhalf jaar na de prijsuitreiking, anders vervalt het recht op dit deel van de prijs.

 4. Van de winnaar wordt verwacht dat deze na afloop van de studie of opleiding schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur van het PBP over het verloop en het resultaat.

 5. Een prijswinnaar is gerechtigd om bij de volgende editie van de PBP plaats te nemen in de jury. Tevens wordt hij/zij uitgenodigd om de volgende editie van de prijs te presenteren.

Artikel 5. Criteria kandidaten

Kandidaten dienen:

 1. via de elektronische en andere beeld- en geluiddragende media effectieve verbale communicatie tot stand te brengen, daaronder mede begrepen een zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal;

 2. werkzaam te zijn op het gebied van nieuwsberichten, actualiteiten, achtergrondnieuws en documentaire programma’s via audiovisuele media in Nederland (radio, televisie, en andere beeld- en geluiddragende media);

 3. maximaal 30 jaar te zijn op 31 december van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt

 4. ten minste 1 jaar binnen het vakgebied werkzaam te zijn.

Artikel 6. Aanmeldingsprocedure

 1. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden maar ook door derden voorgedragen worden (bijvoorbeeld: door landelijke, regionale of lokale omroeporganisaties, door de kijker/luisteraar, de jury enz.)

 2. Indien een kandidaat door derden wordt voorgedragen zal van hem/haar toestemming voor de kandidaatstelling verkregen moeten worden.

 3. Een kandidaat die zichzelf aanmeldt dient dit af te stemmen met zijn/haar werkgever/opdrachtgever.

 4. De werkgever van de kandidaat verplicht zich ertoe de kandidaat in staat te stellen de opleiding in het kader van de Bloemendal prijs te volgen in het geval de kandidaat tot winnaar wordt verkozen.

 5. Een aanmelding moet voorzien zijn van een schriftelijke toelichting waarop vermeld: naam, adres, woonplaats, leeftijd, aantal jaren in het vakgebied werkzaam en een beknopte motivatie voor deelneming.

 6. Een kandidaat levert een opname in met een lengte tussen 2 minuten minimaal en 10 minuten maximaal. Een compilatie is toegestaan. Technische gegevens in overleg met het secretariaat.

 7. Een inzending dient niet ouder te zijn dan 10 maanden voorafgaand aan de datum van inzending.

 8. Een aanmelding kan geschieden in de periode die door het bestuur van het PBP in de media wordt bekendgemaakt, in principe minimaal drie maanden voor de datum van de prijsuitreiking.

 9. De aanmeldingstermijn sluit minimaal 21 dagen voorafgaand aan het eerste juryberaad.

 10. Aanmeldingen richten aan: Philip Bloemendal Prijs, p/a Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Directiesecretariaat. Postbus 1060, 1200 BB Hilversum; Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum. Tel.035.6775555. e-mail: bloemendalprijs@beeldengeluid.nl

 11. Inzendingen worden niet geretourneerd.

 12. Een kandidaat kan maximaal aan twee opeenvolgende edities van de PBP meedoen.

 13. Aanmelding als kandidaat betekent ook dat de kandidaat én de werkgever toestemming geven om, in het geval van nominatie, het aangeleverde materiaal te kunnen inzetten t.b.v. de prijsuitreiking, op de website en t.b.v. pr/promotie van de prijs en de genomineerden.

Artikel 7. Jurering

 1. Het bestuur van het PBP benoemt de jury.

 2. De jury bestaat uit 5 personen. De voorzitter wordt in die functie door het bestuur benoemd. Een prijswinnaar is gerechtigd om de volgende keer in de jury plaats te nemen.

 3. De leden van de jury genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.

 4. Het bestuur kan een categorie vaststellen waarvoor de prijs zal gelden (art.5.2). De jury kan advies uitbrengen omtrent de categorie voor de volgende editie van de prijs.

 5. De jury en/of het bestuur mag per editie 1 (één) wildcard toekennen aan een jong talent indien zij deze kandidaat missen tussen de aanmeldingen.

 6. Werkwijze

De jury richt haar werkzaamheden naar eigen inzicht in met de volgende richtlijnen:

 1. De jury streeft naar een oordeel op basis van unanimiteit. Indien dat niet haalbaar is komt de jury tot haar beslissing bij meerderheid van stemmen. Indien een jurylid een bijzondere betrokkenheid heeft bij één van de kandidaten onthoudt deze zich van stemming.

 2. De jury bepaalt een maximum van 3 genomineerden en richt haar beredeneerde voordracht voor winnaar en genomineerden, het juryrapport, aan het bestuur van het PhBF.

 3. De jury kan besluiten tot het niet toekennen van de prijs, doch in dat geval uitsluitend bij unanimiteit. De motivering van het besluit maakt onderdeel uit van het juryrapport.

 4. Bij het staken van stemmen beslist de voorzitter.

 5. De jury hanteert haar criteria op basis van de punten als genoemd in art.2 van dit Reglement alsmede aanvullende eigen criteria zoals: stem, spraak, formulering en aspecten van de persoonlijke presentatie.

 6. De genomineerden worden uitgenodigd bij de uitreiking van de Philip Bloemendal Prijs.

 7. De winnaar wordt niet eerder dan tijdens deze bijeenkomst bekend gemaakt.

De jury wordt uitgenodigd het bestuur te adviseren over verbeteringen of verfijningen van de juryprocedures voor toekomstig gebruik.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 2. Over onderwerpen betreffende de PBP waarin dit Reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur van het PhBF.

Ingangsdatum deze wijziging: 1 januari 2018